המסמכים הדרושים לצורך הגשת תביעת ביטוח בריאות
פוליסות בריאות פרטיות מורכבות ממספר רב של כיסויים, בהתאם לבחירת המבוטח. לכל סוג כיסוי יש להגיש סט שונה של מסמכים שעל המבוטח להגיש לחברת הביטוח.
להלן המסמכים הנדרשים במספר כיסויים:
ניתוחים בדיעבד – יש לשלוח סיכום אשפוז ודוח ניתוח + צילום שיק ריק (פרטי ח-ן)
ניתוחים עתידיים – יש לשלוח הפניה לניתוח + אבחנה רפואית
תרופות שלא בסל הבריאות – יש למלא תביעה + מרשם + קבלות מקוריות + צילום שיק ריק
ייעוץ מומחה – יש לשלוח קבלה מקורית + סיכום ייעוץ +  צילום שיר ריק
אמבולטורי – יש לשלוח הפניה מרופא + קבלה מקורית + צילום שיק ריק
 
מהן הזכויות של המבוטח במסגרת ביטוח סיעודי?
 מבוטח שנקלע למצב סיעודי זכאי לגמלה חודשית בסכום ולמשך תקופה שנקבעה בפוליסה, לאחר תקופת המתנה המצוינת בפוליסה.
יש לפנות לקידמה לקבלת הנחיות
קידמה משווקת תוכניות ביטוח בריאות וביטוח סיעודי של חברות הביטוח המובילות ופועלת למימוש זכויות המבוטחים עבור פוליסות אלו.
 
המסמכים הדרושים לצורך הגשת תביעת סיעוד
יש למלא טופס תביעה + מסמכים רפואיים המעידים על מצב רפואי וחוסר תפקוד
 
המסמכים הדרושים לצורך הגשת תביעת שיניים
יש למלא טופס תביעה + פירוט מס' שיניים שבוצע הטיפול +תאריכי טיפול וכמה עלה כל טיפול + צילום שיק ריק.