תוכניות החיסכון בקופות הפנסיוניות מיועדות לצבירת כספים לגיל הפרישה ולספק בסיס להתנהלות פיננסית בתקופה זו, תוך שאיפה לשמור על רמת החיים בה חי העובד ערב פרישתו.
עם זאת, לעיתים מתעוררים מצבים בהם החוסך נאלץ למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני שלו, לפני מועד היציאה לגמלאות. בחוק הגמל ובתקנות קופות הגמל, קיימים תנאים המאפשרים משיכה כדין מהקופות הפנסיוניות השונות, ללא קנסות משיכה.

מהם התנאים למשיכת תגמולי עובד מקופת גמל הונית, לגבי ההפקדות לפני 2008?
ניתן למשוך כספי תגמולי שכיר שהופקדו בקופת גמל הונית עד לתאריך 02.01.2005 כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
1. העמית לא עובד שישה חודשים לפחות מיום שסיים עבודתו.
2. בתום 6 חודשים מיום שסיים עבודתו והפך לעצמאי.
גילו של העמית הוא מעל 60, והוא פרש מעבודתו או שזו הצטמצמה בשיעור של 50% לפחות.
כספי תגמולי שכיר שהופקדו בקופת גמל הונית לאחר 02.01.2005 ניתן למשוך רק כאשר גילו של העמית הוא 60 שנה ויותר, ועברו לפחות 5 שנים מיום ההפקדה הראשונה לקופה.
משיכה שלא כדין מקופת גמל הונית, מחויבת במס מינימאלי בגובה של 35%.

מהם התנאים למשיכת תגמולי שכיר מקופת גמל לקצבה, כגון קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים?
ניתן למשוך כספי תגמולים שהופקדו בקופת גמל לקצבה לפני שנת 2000 כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
העמית לא עובד שישה חודשים לפחות מיום שסיים עבודתו.
בתום 6 חודשים מיום שסיים עבודתו והפך לעצמאי.
גילו של העמית הוא מעל 60 והוא פרש מעבודתו או שזו הצטמצמה בשיעור של 50% לפחות.
כספים שהופקדו בקופת גמל לקצבה לאחר שנת 2000 ניתן למשוך כקצבה או כהיוון קצבה, עפ"י הכללים.
משיכה שלא כדין מקופת גמל לקצבה מחויבת בקנס בשיעור המס השולי ולא פחות מ - 35%.