אובדן כושר עבודה הנו מצב בו העובד אינו יכול לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. לרוב, ביטוח אובדן כושר עבודה הינו חלק אינטגרלי מההסדר הפנסיוני של העובד ובמידה ולא, העובד יכול לרכוש אותו באופן עצמאי. בפוליסת ביטוח לאובדן כושר עבודה מוגדרת תקופת המתנה, לרוב 90 יום, ממועד התאונה או המחלה שגרמו לאי כושר העבודה, ועד למועד בו ישולם למבוטח הפיצוי החודשי שנקבע בפוליסה, ובלבד שבתום תקופת ההמתנה, אובדן כושר העבודה עודנו בתוקף. כדי לממש את זכויות הביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה, יש להגיש תביעה לחברה המבטחת, בה הופקה הפוליסה.
 
הזכויות במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה
קצבה חודשית במידה והעובד מצוי באובדן כושר העבודה מעל יותר משלושה חודשים והכל בהתאם לתנאי הפוליסה. הקצבה החודשית יכולה להגיע עד ל- 75% מהשכר המבוטח בפוליסה וכל זאת בהתאם לתנאי הפוליסה וההרחבות שנרכשו.
שחרור מתשלום: בתקופת הזכאות לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה, ההפקדה השוטפת של תשלומי הפיצויים והתגמולים מתבצעת על ידי חברת הביטוח (אם נרכש שחרור) או קרן הפנסיה, ולא על ידי המעסיק והעובד.
 
הזכויות במסגרת ביטוח לאומי במקרה של אובדן כושר עבודה
עובדים זכאים לקצבה קבועה שנקבעה בחוק (ללא קשר להכנסתם) במקרים הבאים של אובדן כושר עבודה:
נכות כללית הגורמת לאובדן זמני או קבוע של כושר העבודה.
תאונה במסגרת העבודה, או מחלת מקצוע.
תאונה או מחלה מחוץ למקום העבודה המובילה לנכות קבועה או זמנית

המסמכים הדרושים לצורך הגשת תביעה לחברת הביטוח
  • אישורים רפואיים על חופשת מחלה /תאונה מרופא מקצועי/תעסוקתי בלבד , לא מרופא משפחה!!     
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קיום/ אי קיום אחוזי נכות לצמיתות.
  • אישורים מוסדות ממשלתיים (כגון משטרת ישראל, משרד הביטחון וכד') המעידים על נסיבות התאונה.
  • 12 תלושי שכר חודשיים אחרונים לפני אובדן כושר העבודה או טופס 106
  • אישורים מהמעביד על מועד הפסקת העבודה.
  • אישור מהמעביד על מועד החזרה לעבודה, במקרה וחזרת לעבודה חלקית, יש לציין באישור שיעור החלקיות ותקופתה.
  • אישור על גובה שיעור המס שינוכה במקור מתגמולי הביטוח החודשיים.
  • צילום צ'ק מבוטל.