דף הבית >> ועדי עובדים >> רכבת ישראל >> הפוליסה ונספחים
 

הפוליסה ונספחים

הצטרפות העובדים ובני משפחה
1. הצטרפות העובדים לביטוח:

1.1 כל המבוטחים אשר היו מבוטחים בביטוח הבריאות הקודם, הועברו אוטומטית לפוליסת הביטוח החדשה.

1.2 החל מיום 01/06/2021 ובמהלך 60 יום, ייפתח חלון לצירוף עובדים ובני משפחותיהם אשר לא היו מבוטחים עד כה בביטוח הבריאות ללא הצהרת בריאות.
לאחר מועד זה ניתן להצטרף במילוי הצהרת בריאות.

1.3 כל עובד שצורף לביטוח יהיה מבוטח על פי תנאי הביטוח החדשים מיום תחילת תקופת הביטוח, או מיום ההצטרפות לזכאים חדשים, לפי המאוחר, ועד ליום תום תקופת הביטוח 31/07/2026.

2. צרוף עובד חדש ובני משפחתו:

עובד חדש או עובד שחזר מחל"ת יצורף ללא הצהרת בריאות וללא תקופת אכשרה אם יצטרף במהלך 90 ימים. לאחר מועד זה ניתן להצטרף במילוי הצהרת בריאות.

3. עובד שנישא בתקופת הביטוח יצרף את בן/בת זוגו בתוך 90 ימים ממועד הנישואין ללא צורך בהצהרת בריאות. לאחר מועד זה ניתן להצטרף במילוי הצהרת בריאות.

להצטרפות ולצירוף בני משפחה יש למלא את טופס ההצטרפות ולהעבירו לסוכנות קידמה
ליערית טופל בטלפון 073-2195714 או במייל yarit@kidma-ins.co.il

הפרמיה צמודה למדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום 12476 נק' 15.5.21