פוליסת ביטוח מנהלים ותגמולים לעצמאיים היא תכנית פנסיונית, המתנהלת בחברת ביטוח ויכולה לכלול בנוסף לחיסכון לגיל פרישה, ביטוח חיים למקרה פטירה וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה.

אפשרויות רכישת הפוליסה
•    חיסכון פנסיוני - הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. בפוליסת ביטוח מנהלים חלק מהתשלום החודשי לביטוח ולחיסכון מופקד ע"י העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד ע"י המעסיק לתגמולים ולפיצויים. בפוליסת "תגמולים לעצמאים" ההפקדה כולה משולמת ע"י המבוטח העצמאי.
•    ביטוח חיים - כיסוי למקרה פטירה של המבוטח.
•    ביטוח אובדן כושר עבודה - כיסוי למקרה של אובדן כושר העבודה, כתוצאה מתאונה או ממחלה.

צבירת החיסכון
החיסכון שנצבר לזכות המבוטח עד פרישתו לגמלאות, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר 
ממנו מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לפוליסה, בתשואה וברווחים על כספי 
החיסכון, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות של כספי פיצויים, אותם מושכים לעיתים עובדים שכירים, 
במעבר בין מעסיקים.
החיסכון יכול להיות כקצבה חודשית (פנסיה) לאחר פרישתו.
עפ"י מקדם הקצבה שנקבע בעת עשיית הפוליסה, בסוגי פוליסות עד דצמבר 2012.
משנת 2013  תשולם הקצבה עפ"י מקדם שיקבע מעת לעת.

גובה ההפקדות 
בפוליסת ביטוח מנהלים לשכירים: על חשבון העובד - עד 7% מהשכר החודשי ברוטו.
על חשבון המעסיק - עד 7.5% לתגמולים כולל אובדן כושר עבודה וכן עד 8.33% לפיצויים.
הפקדת המעסיק למרכיב התגמולים ואובדן כושר עבודה (עד 7.5%), הפטורים ממס בידי העובד, 
מוגבלת בתקרת שכר בגובה 4 פעמים השכר הממוצע במשק. אין מגבלה על הפקדת המעסיק למרכיב פיצויי פיטורים.
בפוליסת "תגמולים לעצמאים": עד 16% מההכנסה המזכה, מוגבל בתקרה, לעניין הטבת המס.
המבוטח יכול לקבוע איזה חלק מההפקדות יופנה לחיסכון, לביטוח חיים ולביטוח אובדן כושר עבודה וניתן לשנות את החלוקה מעת לעת בהתאם לשינויים במהלך חייו.

יתרונות ביטוח מנהלים
•    פוליסה בין המבוטח לחברת ביטוח – למעשה חוזה שלא ניתן לשינוי ע"י חברות הביטוח.
•    גמישות מרבית בבחירת סכומי ביטוח למקרה פטירה ולאובדן כושר עבודה, בהתאמה לצרכי המבוטח.
•    גמישות בבחירת אפיקי השקעה.
•    גמישות בבחירת מוטבים.
•    מקדם קצבה מובטח בפוליסות עד דצמבר  2012 .

קידמה משווקת תוכניות ביטוח מנהלים של חברות הביטוח המובילות, ומתאימה לכל מבוטח תוכנית עפ"י שכרו, צרכיו הביטוחיים ותוכניותיו לעתיד.