אובדן כושר עבודה מקצועי/עיסוקי בפוליסה פרטית בהראל
 • כל עובד רכבת עפ"י  הסכם קיבוצי מצורף לפוליסת אובדן כושר עבודה החל מ- 01.04.2016.
 • ביטוח אובדן כושר (למקצועו של העובד) הינו כיסוי ביטוחי לתקופה בה עובד אינו יכול לעבוד, בשל אירוע רפואי, ומבטיח פיצוי כספי בתקופה זו - לכן הינו ביטוח חשוב.
 • פיצוי חודשי במקרה אובדן כושר עבודה ע"ס 4,000 ש"ח צמוד למדד.
 • תקופת תשלום הפיצוי החודשי - כל זמן  שהעובד מצוי  במצב של אובדן כושר עבודה ולכל היותר עד גיל 67.
 • הגדרה עיסוקית  בהתאם לעיסוקך לפי התקופה הרשומה בפוליסה.
 • במקרה של תאונת עבודה לא יקוזזו תגמולים המגיעים מאת המוסד לביטוח לאומי.
 • הרחבת כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי החל מ- 25% אובדן כושר עבודה.
 • תשלום רטרואקטיבי נוסף, לאחת תקופת המתנה בת 90 יום ישולם כפל פיצוי בחודש הרביעי והחמישי, בכפוף להיותו של המבוטח במצב של אובדן כושר עבודה בחודשים אלו. לאחר מכן ימשיך התגמול חודש בחודשו כל עוד מצוי המבוטח במצב של אי כושר עבודה וזאת על פי תנאי הפוליסה.
 • בפוליסה זו ניתנו הנחות מיוחדות ולא נגבית כל תוספת מקצועית.
 • כל עובד רשאי להרחיב את הכיסוי הביטוחי מעבר לביטוח הנמצא  בביטו הבריאות בהתאם לרמת הכנסתו הכוללת.
 • הכיסוי יורחב בהתאם למקצועו ועיסוקו ברכבת והפיצוי יורחב עד גיל 67.  זהו יתרון גדול מאוד לעובדים בעיסוקים כגון: נהגים, מסולאים מכונאים וכו'.